If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> PublicSectorBuilding<br /> March 2024<br /> Subscribe here<br /> TPXX<br /> more<br /> LEARN MORE<br /> TP1<br /> 3<br /> The team...<br /> Managing Editor<br /> Production Manager<br /> Sales Director<br /> Sales Manager<br /> Circulation Department<br /> Managing Director<br /> Subscribe...<br /> Contributions on all aspects of public sector<br /> building and building maintenance should be<br /> emailed to the Managing Editor.<br /> Although every effort is made to ensure the<br /> accuracy and reliability of material published in<br /> PSB, the publishers can accept no responsibility<br /> for the veracity of claims made by contributors,<br /> manufacturers or advertisers.<br /> Copyright for all materials published in this<br /> magazine remains with the publishers.<br /> All enquiries relating to subscriptions or<br /> circulation should be made to the Circulation<br /> Department at korucircula<a title="PSB March 2024 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=1"> PublicSectorBuilding March 2024 </a> <a title="PSB March 2024 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=2"> TPXX more </a> <a title="PSB March 2024 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=3"> 3 The team... Managing Editor Production Manag</a> <a title="PSB March 2024 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=4"> 4</a> <a title="PSB March 2024 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=5"> 5 Nottingham Central Library opene</a> <a title="PSB March 2024 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=6"> 6 Broad Marsh regenera</a> <a title="PSB March 2024 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=7"> Flat roofs: The functional fifth façade TPXX M</a> <a title="PSB March 2024 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=8"> 8</a> <a title="PSB March 2024 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=9"> 9 Developed around the concept of </a> <a title="PSB March 2024 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=10"> 10 to siting the new hospita</a> <a title="PSB March 2024 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=11"> 11 TP3 ÒĹŃĹeúôĚîÒĮŠúĹÒ</a> <a title="PSB March 2024 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=12"> 12 Karen Charles, executive</a> <a title="PSB March 2024 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=13"> 13 Green Belt It is encouraging that Matthew Pen</a> <a title="PSB March 2024 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=14"> 14 TP201 Gary Church has joined Barker Assoc</a> <a title="PSB March 2024 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=15"> Brand quality for commercial construction </a> <a title="PSB March 2024 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=16"> 16 TP206 TP205 ŸĚĮôĚĹĎŃĹÒ ŠúîúĹŰŝúŠĚŃô Ńč</a> <a title="PSB March 2024 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=17"> 17 Recently completed, the new mul</a> <a title="PSB March 2024 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=18"> 18 Building perfo</a> <a title="PSB March 2024 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=19"> 19 surfaces as you walk through your home and if</a> <a title="PSB March 2024 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=20"> 20 TP214 ¾ĕúŞĕúZĹÒŠúŧíŃŠŃŸĎĕJĹĹȲčŃŠ</a> <a title="PSB March 2024 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=21"> TPXX Safer, Cleaner Heating: Contour's Got You </a> <a title="PSB March 2024 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=22"> 22 CIAT's IAQ champion recently joined a panel</a> <a title="PSB March 2024 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=23"> ROOFING, CLADDING + FAÇADES 23 TP222 </a> <a title="PSB March 2024 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=24"> 24 Mark Hallid</a> <a title="PSB March 2024 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=25"> ÒĹôŝúŠčŃŠķÒĹîúĚĹčÒñÒôúŧŝúîĚƥîÒŰĚŃĹȢ ŠúŧŸĮŰĚĹĎĚĹķŃ</a> <a title="PSB March 2024 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=26"> 26 Integral JLL d</a> <a title="PSB March 2024 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=27"> 27 This collabo</a> <a title="PSB March 2024 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=28"> 28 TP230 Showcasing its commit</a> <a title="PSB March 2024 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=29"> TPXX TP11</a> <a title="PSB March 2024 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=30"> 30 PB12 The summer holida</a> <a title="PSB March 2024 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=31"> TP13 Ysgol Carreghofa Primary School is a villa</a> <a title="PSB March 2024 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=32"> 32 David Barnes,</a> <a title="PSB March 2024 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=33"> 33 into areas of m</a> <a title="PSB March 2024 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=34"> ŸĚĮôĚĹĎŃĹŰĕúíŠŃÒôíúĹúƥŰŧŃčĚŰŧ ƑĚôúĮƗŧŝúîĚƥúôŸĮŰ</a> <a title="PSB March 2024 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=35"> Fire Protection Sound Absorption Therma</a> <a title="PSB March 2024 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=36"> 36 TP234 Following the completion of</a> <a title="PSB March 2024 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=37"> 37 Factory installed Sto external wall insulati</a> <a title="PSB March 2024 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=38"> 38 žŠŃķŝŧŰŠÒÒŰȢ%ŠŸĹúĹȢg\ ŃĹŰŠÒîŰŃŠȣ%ú ŃĹŰĕƐ</a> <a title="PSB March 2024 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=39"> </-[KIXM[XZW^QLM\QUJMZNZIUMVM\̆bMZWJ]QTLQVO[WЄMZQ</a> <a title="PSB March 2024 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=40"> 40</a> <a title="PSB March 2024 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=41"> 41 Flooring specialist, *MI]ÆWZLQ[K][[M[\PMJ</a> <a title="PSB March 2024 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=42"> 42 TP244 CMS Danskin Aco</a> <a title="PSB March 2024 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=43"> 43 Home of ABC+D and PSB Magazine </a> <a title="PSB March 2024 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=44"> 44 Sam Collier, hea</a> <a title="PSB March 2024 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=45"> 45 equipment condi</a> <a title="PSB March 2024 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=46"> 46 TP248 úÒŸƦŃŠ ma</a> <a title="PSB March 2024 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=47"> 25 Year Warranty SprayCork. The Ultimate Build</a> <a title="PSB March 2024 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=48"> 48 SOCIAL HOUSING + AFFORDABLE LIVING TP249 TP25</a> <a title="PSB March 2024 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=49"> 49 The UK has one of the oldest housing stocks</a> <a title="PSB March 2024 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=50"> 50 TP255 Arco Professional Safety Se</a> <a title="PSB March 2024 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=51"> STEP 1 FOR EXAMPLE... TP15 STEP 2 STEP 3 ST</a> <a title="PSB March 2024 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e1b19daa?page=52"> Life Made Better THE NEW GENERATION Electric S</a>